Vad är boendestöd i Stockholm?

Generellt om boendestöd i Stockholm

Boendestöd är en person som praktiskt och socialt utför insats för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det syftar till att hjälpa den enskilde personen att klara av sin vardag.

När en person lider av psykisk ohälsa ska det finnas hjälp och stöd för att balansera utfallet av en psykisk sjukdom eller för funktionsnedsättning.

Rätt till boende

​”Alla borde ha ett boende”. Boende är ett grundläggande behov och Förenta Nationerna menar att medlemsstaterna bör arbeta mot en tillfredsställande levnadsstandard för alla medborgare.

Hur Socialstyrelsen beskriver boendestöd?

Socialstyrelsen beskriver boendestöd som hjälp i form av stöd i det vardagliga livet. Det är riktat till särskilda målgrupper som har sitt eget boende. Till dessa målgrupper hör bland annat personer med funktionsnedsättning/ar eller missbruksproblematik. Boendestödet anpassas till personens behov av och möjligheter att kunna utveckla ett normalt liv i vardagen.

Institutioner utvecklas till boendestöd

Förr var det vanligare att individer med psykisk funktionsnedsättning bodde på sjukhus, psykiatriska kliniker eller hem för sjuka. Man kan säga att efter 50-talet så förändrades detta och till att bli mera kollektiva boenden eller boenden i ensamförsörjande inrättningar. Nuförtiden ska personer med funktionsnedsättning som målsättning kunna leva och bo som andra människor så långt möjligt som det bara går. Man talar om en ordentlig bostad som är privat och fast. Alltså inte har en institutionell likhet.

Samhället har skyldigheter gällande boende

Socialtjänstlagen så har samhället en skyldighet att ordna bostad och service för personer med funktionsnedsättning. Är funktionnedsättning / ar mer omfattande så gäller istället lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade även kallad LSS.

Hur arbetar en boendestödjare?

Boendestödjaren hjälper individen som har funktionsnedsättning att planera, utföra och att vara del i vardagslivet. Han eller hon arbetar tillsammans med den personen som behöver stöd. Boendestödjare hjälper den enskilde tex med kontakter gällande myndigheter och vård- och omsorg. Boendestödjaren följer också med vid behov till olika typer av aktiviteter. Våra boendestödjare har utbildat sig till skötare alternativt undersköterska.  Flera har tidigare yrkeserfarenheter från den psykiatriska sjukvården. Vissa av våra boendestödjare kan istället ha högskoleutbildning.

Vi hjälper kostnadsfritt till med ansökan om boendestöd i Stockholm

Före en individ med funktionsnedsättning kan få en bostad och boendestöd  skickar vi in till socialtjänsten en ansökan. Den prövas och sedan formulerar biståndshandläggaren eller sk. socialnämnden ett beslut avseende insatsen boendestöd. Sedan gör man en individuell planering tillsammans med den funktionshindrade. En annan del som är obligatorisk är att en sk. genomförandeplan fylls i. Boendestöd följs sedan upp av oss och omprövas sedan regelbundet av socialförvaltningen.

boendestöd ansökan